ناولتو ، مرجع ناول های شرقی
ناولتو ، مرجع ناول های شرقی

ناول خواننده همه فن حریف novel Omniscient Reader’s Viewpoint

اطلاعات

یه روز کیم دوکجا میبینه افتاده تو وب ناول موردعلاقش. باید چیکار کنه که بتونه زنده بمونه؟ اینجا دنیاییه که غرق مصیبت و خطره. نقطه قوتش ینه کل داستان رو میدونه. اما اون تنها کسیه که تا آخر این داستان رو خونده. حالا وقتشه ببینیم چطور از این اوضاع خر تو خر و اون همه خطر جون سالم به در میره. یا اصلا از پسش برمیاد…؟

قسمت ها توضیحات قیمت خرید
26 اطلاعات

مترجم : ناگیسا
ویراستار : سنکتسو

1,200 تومان
25 اطلاعات

مترجم : ناگیسا
ویراستار : سنکتسو

1,200 تومان
24 اطلاعات

مترجم : ناگیسا
ویراستار : سنکتسو

1,200 تومان
23 اطلاعات

مترجم : ناگیسا
ویراستار : سنکتسو

1,200 تومان
22 اطلاعات

مترجم : ناگیسا
ویراستار : سنکتسو

1,200 تومان
21 اطلاعات

مترجم : ناگیسا
ویراستار : سنکتسو

1,200 تومان
20 اطلاعات

مترجم : ناگیسا
ویراستار : سنکتسو

1,200 تومان
19 اطلاعات

مترجم : ناگیسا
ویراستار : سنکتسو

1,200 تومان
18 اطلاعات

مترجم : ناگیسا
ویراستار : سنکتسو

1,200 تومان